วิสัยทัศน์และพันธกิจ

展望與願景Sustainable, practical operations and development

 

 วิสัยทัศน์ของบริษัท ฟูเบิร์ก ในอีก 10 ปีข้างหน้า พวกเรามีความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนว่าจะเป็นแบรนด์ผู้นำ อันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิก ในเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ใหญ่และผู้นำเรื่องการดูแลสุขภาพ ไม่เพียงแต่มีผลิตภัณฑ์ในการดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน แต่ยังจะมีการให้บริการการดูแลทางอินเทอร์เน็ต (เว็บไซด์ - บริการการดูแลสุขภาพ) นอกจากเราจะเร่งเดินหน้าตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้เรื่องการดูแลด้านปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต
และสร้างฐานทางการตลาดแล้ว เรายังจะใช้สื่อและเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ บริษัท ฟูเบิร์ก มีความมั่นใจในเทคโนโลยีและการวิจัยของตนเองอย่างมาก และ ใน 3-5 ปี ข้างหน้าเราจะสามารถที่จะบูรณาการการสื่อสารไอทีเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจใหม่ 

 เป้าหมายทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ความเป็นสากลของบริษัท ฟูเบิร์ก เป็นหลักประกันของการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท พวกเรามีการปรับขยายเครือข่ายเดิมให้เข้าตลาดท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด สำหรับตลาดใหม่ที่น่าสนใจ เช่น เวียดนาม, อินเดีย, เอเชียกลาง แอฟริกาเหนือออสเตรเลีย และภาคกลางและตลาดอเมริกาใต้ เราคาดว่าในอีกห้าปีข้างหน้าเราจะกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตระดับโลก